Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ORI ATHAMANON (NERAIDA)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2110002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αρτας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 18695.33
Χερσαία Έκταση (ha) 18695.33
Συνολική Περίμετρος (km) 72.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2428.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 614.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The examined area mainly lies in the northeastern part of the Prefecture of Arta and is the natural boundary between Ipeiros and Thessalia regions. It is one of the longest and most remote parts of the southern Pindos mountain range. From a geological point of view, Ori Athamanon mountains belong to the Olonos-Pindos zone and their main substrate is limestone with sporadic appearance of flysch. They consist of a continuous ridge with a NW-SE direction, and the highest peak is that of Katafidi at 2393 m altitude. The mountain slopes are crossed by many springs and small streams. The main stream is known as "Rema tis Kranias" and under the name of Melissourgiotikos, flows into the river Kallaritikos which is one of the Arachtos river tributaries. Two attractive waterfalls also occur in the area, one near Katarraktis village and the other near the village of Theodoriana. Two grassy plateaux, are also on the eastern side of Mt. Tzoumerka, named Epano Kostelata and Kato Kostelata, are used by the locals as pastures. In the past the Ori Athamanon mountains were densely forested, however, in recent years they have suffered from irrational deforestation due to excessive wood-cutting, tree-felling and grazing. For this reason extensive bare places occur in the area. Despite this, however, we can still find well-forested slopes with coniferous forests (where Taxus baccata exists in small stands or as isolated trees) and broad-leaved deciduous forests.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The remote area of the Tzoumerka mountains has a very rich and interesting flora, which comprises rare and characteristic species of the mountain and alpine vegetation zones. The species Solenanthus albanicus occurring in the area is mentioned in Annex II of the 92/43/EEC Directive and in the Bern Convention and is very rare in Greece possibly because it grows in intensely grazed areas. A significant number of endemic taxa are present in the area, listed in section 3.3 with motivation D, some of which are local endemics and others are considered threatened. Of them Corydalis parnassica, Seseli parnassicum are listed in the Greek Presidential Decree 67/1981 as protected species. Achillea absinthoides is also included in the WCMC Plants Database and in the UNEP as "Rare", Seseli parnassicum is also included in the WCMC PLants Database as "Rare" and Centaurea triamularia is listed in the European Red List of Globally Threatened Animals and Plants as "Rare". The plant taxa listed in section 3.3 with motivation D belong to the categories outlined below: a) The "Balkan Peninsula and Italy" element, represented by Hieracium naegelianum, b) The "Balkan Peninsula and Anatolia" element, represented by Thymus thracicus; c) Taxa with interesting distribution areas: Barbarea sicula, occurring in Greece, Italy and Sicily, also listed in the WCMC Plants Database as "Vulnerable" in Greece; Amelanchier cretica, occurring in Greece and Sicily; Peucedanum longifolium occurring in the Balkan peninsula and C. Romania; d) Balkan endemics: all the remaining taxa, constituting a large element in the area. Of them, Campanula hawkinsiana, Centaurea epirota and Hieracium waldsteinii, in Greece occur only on Pindhos mountain range. Aesculus hippocastanum, Campanula hawkinsiana and additionally receive motivation D since they are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981. The last is also listed in the WCMC Plants Database as "Rare"; e) We must also mention five taxa which are rare and scattered in Greece: Ophioglossum vulgatum, Sedum atratum, Aster alpinus. One amphibian and one reptilian species recorded in this site are named in Annex II of the Directive 92/43/EEC (section 3.2). Some more vertebrates other than birds are known from this site as Other Important taxa (section 3.3). Two of these taxa, the wolf Canis lupus and the forest dormouse, Dryomys nitedula wingei are threatened taxa in Greece mentioned in the Greek Red Data Book under the categories "Vulnerable" and "Rare", respectively. It should be reminded that Canis lupus is a prority species of Annex II of the Directive 92/43/EEC, but in the case of the Greek populations this status concerns only those living south of the 39o (degrees) parallel. This is the reason that this species is not listed in section 3.2. The wolf occurrence in the area is nearly continuous. Some taxa are mentioned in the Bern Convention lists (motivation C) and most of them (the exceptions being the viper Vipera ammodytes and the large mammals Canis lupus, Martes foina and Meles meles are also listed in the Appendices of the Greek Presidential Decree 67/1981 (motivation D). The only exception to this is the hare Lepus europaeus, which is marked with motivation D because it is rare all over Greece. Apart from being mentioned by the Presidential Decree, the lizard Podarcis erhardii, the snake Coluber gemonensis, the dormice Glis glis pindicus and Dryomys nitedula wingei, are allocated motivation D since they are all Balkan endemic taxa. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation D are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981(Agabus bipustulatus). Parnassius mnemosyne is protected by the Bern Convention. Saturnia pyri is protected by the IUCN Red List and the European Red List of Globally Threatened Animals and Plants and it is included in the "Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The Ori Athamanon mountains are already greatly deforested due to intense tree-felling, as forestry is one of the human activities in the area. Today, cattle-raising is the principal occupation of the locals and is the cause of the existing extensive bare places. Intensive grazing is the main threat to the rare plants of the area. Furthermore, cultivation of citrus and olive trees has very much reduced the existing broad-leaved deciduous zone. It is important for forestry activities to be carried out carefully in order to cause as limited disturbance as possible to the woodland animals, especially that of the wolf. Hunting also has an indirect pressure on the wolf since it exterminates much of its prey. Grazing causes serious damage to the habitats of the rare viper Vipera ursinii, whose the local population is one of the few recorded in Greece. Isolated Greek populations of Vipera ursinii are the southernmost in Europe.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Aesculus hippocastanum (Πικροκαστανιά)
Alkanna noneiformis
Anthyllis vulneraria bulgarica
Aster alpinus
Aurinia gionae
Barbarea sicula
Campanula hawkinsiana
Centaurea epirota
Corydalis parnassica
Crocus veluchensis
Dianthus biflorus
Dianthus integer minutiflorus
Erysimum cephalonicum
Hieracium waldsteinii
Minuartia stellata
Ophioglossum vulgatum
Peucedanum longifolium
Sedum atratum
Seseli parnassicum
Silene radicosa
Solenanthus albanicus
Thymus stojanovii
Thymus thracicus
Trifolium parnassi
Viola chelmea
Viola orphanidis orphanidis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Dryomys nitedula wingei (Δεντρομυωξός)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Coluber gemonensis gemonensis
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Vipera ursinii graeca (Οχιά των λιβαδιών)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Parnassius mnemosyne athene (Παρνάσσιος των Αθηνών)
Σχόλια για τα είδη