Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα PIERIA ORI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1250002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πιερίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 16640.29
Χερσαία Έκταση (ha) 16640.29
Συνολική Περίμετρος (km) 70.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2190.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 162.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The geological substratum consists of metamorphic rocks (augen, gneisses, schists), acid igneous rocks (granites) and basic and ultrabasic rocks (ophiolites ruglueral). The site is covered in the major part with broad leaved and coniferous forests. The dominant species are Fagus sylvatica, Quercus frainetto, Pinus nigra var. pallasiana and Pinus sylvestris. Forests are interrupted by large gaps covered with shrubs and dry grasslands while, above the timberline there are subalpine grasslands.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The site is interesting mainly for the rare flora and fine quality black pine forests. It is also unique locality in Greece for Alchemilla mollis. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrate Maculinea alcon, which is refered to IUCN Conservation Monitoring Centre 1988. 1988 IUCN Red List of Threatened Animals and the invertebrate Anax imperator, which is contained to the Presidential Decree 67/1981.Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, 7 taxa are greek endemics (between them one serpentine endemic), 5 taxa (Festuca koritnicensis, Ranunculus fontanus, Rosa arvensis, Scrophularia heterophylla, Sempervivum marmoreum) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 8 taxa (Dactylorhiza sambucina, Dianthus viscidus, Jovibarba heuffelii, Knautia magnifica, Lilium carniolicum ssp. albanicum, Lilium chalcedonicum, Orchis pallens, Viola tricolor ssp. macedonica) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), 5 taxa (Achillea lingulata, Carlina acaulis ssp. simplex, Poa media, Senecio subalpinus, Stellaria uliginosa) are rare in Greece and/or reach their extreme distribution limits in Northern Greece, 23 taxa (Achillea chrysocoma, Achillea holosericea, Alchemilla serbica, Bruckenthalia spiculifolia, Carum graecum ssp. graecum, Carum graecum ssp. serpentinicum, Carum rupestre, Centaurea napulifera ssp. velenovskyi, Cerastium rectum, Dianthus haematocalyx ssp. haematocalyx, Dianthus pinifolius ssp. lilacinus, Dianthus stenopetalus, Erysimum microstylum, Festuca peristerea, Galium breviramosum, Hieracium cymosum ssp. heldeichianum, Myosotis alpestris ssp. suaveolens, Scrophularia aestivalis, Silene asterias, Trifolium pignantii, Veronica barrelieri, Viola frondosa, Viola orphanidis) are Balkan endemics and 5 taxa (Geum coccineum, Silene parnassica, Silene roemeri, Stachys balcanica, Thymus longicaulis ssp. chaubardii) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey or Italy.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The regeneration of Scots Pine in Kozani region is hindered by the competition of Vaccinium myrtillus. Overgrazing is the most serious danger for the ecosystems of the site.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea chrysocoma
Achillea lingulata
Alchemilla serbica
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Carlina acaulis simplex
Carum rupestre
Cerastium rectum (Κεράστιο το όρθιο)
Dactylorhiza baumanniana
Dactylorhiza sambucina
Epilobium vernonicum
Geum coccineum
Jovibarba heuffelii
Knautia magnifica
Lilium chalcedonicum
Orchis pallens
Ranunculus fontanus
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Senecio subalpinus
Silene asterias
Silene parnassica dionysii
Stellaria uliginosa
Verbascum epixanthinum
Viola frondosa
Viola orphanidis orphanidis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis taurica ionica (Γουστέρα του Ιονίου)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Alburnoides bipunctatus ohridanus (Τσιρωνάκι)
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Rhodeus sericeus amarus (Μουρμουρίτσα)
Sabanejewia aurata balcanica (Χρυσοβελονίτσα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Maculinea alcon (Μακουλινέα η Άλκον)
Σχόλια για τα είδη