Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KENTRIKI RODOPI KAI KOILADA NESTOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1140008
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δράμας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 105948.30
Χερσαία Έκταση (ha) 105948.3
Συνολική Περίμετρος (km) 217.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1940.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 240.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου A densely forested area, stretching along the Greco-bulgarian borders and. This site includes extensive Oak (Quercus spp.) woodland, primary Fagus and Pinus forests, as well as Betula sp. forest, unique in Greece.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This site is very important for the Capercaillie and the Hazel grouse which have a very restricted range in Greece. Furthermore, it is home to all woodpecker species found in Greece, including the Three-toed Woodpecker. It is also important for birds of prey like the Egyptian Vulture, the Golden and Short-toed Eagle,the Honey Buzzard and the Common Buzzard and the Peregrine.Hilly country close to Nestos River is important for the Black Stork, while clearings and other open areas host the most significant population of the Ring Ouzel in Greece, and good numbers of the Red-backed Shrike and the Barred Warbler. Finally it is also very important site for the Nutcracker whose range in Greece is restricted to the Rodopi massif.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Increasingly intensive forest management and deforestation are the main threats for the Cappercaillie and the Hazel Grouse. Increased human presence is also another threat, especially for birds of prey. Poaching is also a serious threat, while species that inhabit open areas are threatened by afforestation in several areas.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Asperula aristata thessala
Dianthus petraeus orbelicus
Gentiana asclepiadea
Lathraea rhodopea
Lilium rhodopaeum
Silene waldsteinii
Valeriana officinalis collina
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Cervus elaphus (Ελάφι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bonasa bonasia (Αγριόκοτα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Picoides tridactylus alpinus (Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Sylvia nisoria nisoria (Ψαλτοτσιροβάκος)
Tetrao urogallus (Αγριοκουρνός)
Turdus torquatus alpestris (Απλική τσίχλα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Apatura iris (Απάτουρα η Ίρις)
Erebia ligea (Ερέμπια η λίγειος)
Limenitis populi (Λιμενίτις της λεύκας)
Parnassius apollo (Παρνάσσιος ο Απόλλων)
Σχόλια για τα είδη