Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα KORYFES OROUS FALAKRO
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1140004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δράμας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 9845.62
Χερσαία Έκταση (ha) 9845.62
Συνολική Περίμετρος (km) 75.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 803.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site consists mainly of crystalline-schist bed rock with igneous rocks (granites). This bed rock consists of metamorphic (crystalline) limestones of the marble series. The soil texture is sand-clay with adequate depth and fertility. In contrast, in the shrublands derived from degraded forests, the soil is poor. On the rocky limestone areas the forest cover is sparse and soil occurs only in crevices.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This mountain has a concentration of many rare plants for Greece with restricted distribution. The rare plant communities on the cliffs of the peaks of Mount Falakro and the grasslands of the area are of great importance. They also form a wide multi-colour garden during the May and June. There are rich forests of coniferous and broad leaved species on the lower altitudes. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrate Maculinea alcon which is refered to IUCN Conservation Monitoring Centre 1988. 1988 IUCN Red List of Threatened Animals, the invertebrate Neptis sappho which is refered to Koomen P., van Helsdingen P.J. 1993. Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates. Council of Europe, the invertebrates Agrodiaetus nephohiptamenos, Everes decoloratus which are refered to Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Council of Europe, the invertebrates Agrodiaetus admetus, Leptidea duponcheli, Agrodiaetus ripartii which are refered to the Presidential Decree 67/1981 and the invertebrate Pseudochazara orestes which is the southern edge of extension.Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, 2 taxa are greek endemics, one taxon is protected by the EC Environment Legislation (1992), 11 taxa (Aethionema saxatile ssp. oreophilum, Anthemis cretica ssp. columnae, Festuca koritnicensis, Fritillaria drenovskii, Haplophyllum balcanicum, Inula ensifolia, Minuartia setacea ssp. stojanovii, Onosma heterophyllum, Rosa arvensis, Viola delphinantha, Viola perinensis) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 18 taxa (Androsace villosa, Arctostaphylos uva-ursi, Campanula orphanidea, Coeloglossum viride, Dactylorhiza sambucina, Dianthus gracilis ssp. gracilis, Dianthus petraeus ssp. orbelicus, Dianthus viscidus, Epipactis atrorubens, Gentiana cruciata, Gentiana verna ssp. balcanica, Haberlea rhodopensis, Nigritella nigra, Orchis ustulata, Paronychia rechingeri, Poa thessala, Saxifraga ferdinandi-coburgi, Viola tricolor ssp. macedonica) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), 14 taxa (Centaurea parilica, Hypericum rochelii, Koeleria eriostachya, Minuartia doerfleri, Ornithogalum kochii, Pedicularis friederici-augusti, Peucedanum officinale, Potentilla cinerea, Satureja pilosa, Saxifraga stribrnyi, Scabiosa graminifolia ssp. rhodopensis, Thesium alpinum, Valeriana montana, Valeriana officinalis ssp. collina) are rare in Greece and/or reach their extreme distribution limits in Northern Greece, 28 taxa are Balkan endemics (Achillea ageratifolia ssp. ageratifolia, Anthyllis aurea, Anthyllis vulneraria ssp. bulgarica, Arenaria cretica, Asperula aristata ssp. condensata, Asperula aristata ssp. nestia, Aurinia corymbosa, Carum rigidulum ssp. palmatum, Centaurea napulifera ssp. napulifera, Cerastium banaticum ssp. speciosum, Cerastium decalvans, Dianthus cruentus, Festucopsis sancta, Galium aegaeum, Galium anisophyllon ssp.plebeium, Galium hellenicum, Gentianella bulgarica, Helleborus cyclophyllus, Hypericum rumeliacum ssp. rumeliacum, Laserpitium siler ssp. laeve, Onobrychis montana ssp. scardica, Pedicularis orthantha, Scrophularia laciniata, Sesleria rigida ssp. achtarovii, Sideritis scardica, Silene balcanica, Silene fabarioides, Silene radicosa ssp. radicosa) and 2 taxa (Saxifraga sempervivum, Thymus thracicus) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The forest management practice does not completely protect the rare flora of the site. The marble quarries located in the site cause important nuisance.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Androsace villosa
Anthyllis vulneraria bulgarica
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Asperula aristata nestia
Centaurea parilica
Coeloglossum viride
Dactylorhiza sambucina
Dianthus petraeus orbelicus
Epipactis atrorubens
Fritillaria drenovskii
Gentiana cruciata cruciata
Gentianella bulgarica (Γεντιανέλλα η Βουλγαρική)
Haberlea rhodopensis
Haplophyllum balcanicum
Hypericum rochelii
Inula ensifolia
Laserpitium siler laeve
Minuartia doerfleri
Nigritella nigra nigra
Orchis tridentata
Orchis ustulata
Paronychia rechingeri
Pedicularis orthantha
Peucedanum officinale
Poa thessala
Potentilla cinerea
Rosa arvensis (Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία)
Satureja pilosa
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga stribrnyi
Sideritis scardica
Silene balcanica
Silene fabarioides
Silene radicosa
Thesium alpinum
Thymus thracicus
Valeriana montana
Valeriana officinalis collina
Viola delphinantha
Viola perinensis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Nyctalus leisleri (Μικρός νυχτοβάτης)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Maculinea alcon (Μακουλινέα η Άλκον)
Neptis sappho (Νέπτις η Σαμπφώ)
Σχόλια για τα είδη