Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα RODOPI (SIMYDA)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1140002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δράμας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6715.45
Χερσαία Έκταση (ha) 6715.45
Συνολική Περίμετρος (km) 42.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1530.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 704.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The geological substratum consists of acid igneous rocks (granites, granodiorites, monzonites). It is a mountainous site covered by acidophilous forests consisting of Betula pendula, Pinus sylvestris and Picea abies. Birch and Scots pine are the dominant species. Other tree species are: Fagus sp., Quercus sp., Alnus glutinosa, Corylus avellana and Populus sp. All these species form pure and mixed stands and, as result, a number of 24 different stand types occur in this site, according to the site quality and competition among the tree species.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες In the area, there is the unique birch forest (Betula pendula) in Greece. Western Greek Rodopi is the southern limit of horizontal distribution of Picea abies while, Northern Greece is the southern limit of horizontal distribution of Pinus sylvestris and Betula pendula in Europe. The reference on Leuciscus cephalus is about the subspecies macedonicus. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurrence of the invertebrate Coenonympha leander, the invertebrate Pontia chloridice, the invertebrate Erebia ligea, the invertebrate Satyrium pruni and the invertebrate Apatura iris which are referred to the Presidential Decree 67/1981, the invertebrate Nepris rivularis, the invertebrate Coenonympha glycerion, the invertebrate Limenitis camilla, the invertebrate Erebia aethiops, the invertebrate Limenitis populi. the invertebrate Carterocephalus palaemon, the invertebrate Minois dryas which are the southern edge of extension, the invertebrates Erebia oeme and Thecla betulae which are referred to Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Council of Europe, the invertebrate Plebejus pylaon which is referred to Koomen P., van Helsdingen P.J. 1993. Listing of biotopes in Europe according to their significance for invertebrates. Council of Europe and the invertebrate Maculinea alcon which is referred to IUCN Conservation Monitoring Centre 1988. 1988 IUCN Red List of threatened Animals.Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, 3 taxa are greek endemics, 2 taxa (Festuca koritnicensis, Viola stojanowii) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 7 taxa (Gentiana cruciata, Digitalis viridiflora, Lilium martagon, Picea abies ssp. abies, Pinus peuce, Sambucus racemosa, Viola tricolor ssp. macedonica) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981) and 2 taxa (Allium melanantherum, Genista tinctoria) are Balkan endemics.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main human activity is forest management according to the Forest Management Plan under the supervision of the Forest Service (Forest District Office of Drama). The purpose of the Management Plan is fine quality wood (timber) production and forest cultivation (silviculture) in order to improve the structure and functions of the forest ecosystem. In many cases, the dense forest-road network breaks the continuity of the forest stand types. Hunting and grazing are referred to as secondary activities with a negative influence on forest habitats.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium melanantherum
Genista tinctoria (Γενίστα η βαφική)
Gentiana cruciata cruciata
Lilium martagon
Picea abies (Ερυθροελάτη)
Pinus peuce (Μακεδονικό πεύκο)
Sambucus racemosa (Ανδριανός)
Viola stojanowii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Cervus elaphus (Ελάφι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vespertilio murinus (Παρδαλονυχτερίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Lacerta agilis bosnica (Αμμόσαυρα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Triturus vulgaris graecus (Κοινός Τρίτωνας)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Vipera berus bosniensis (Αστρίτης)
Vipera ursinii graeca (Οχιά των λιβαδιών)
Αξιόλογα Ψάρια
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Apatura iris (Απάτουρα η Ίρις)
Erebia ligea (Ερέμπια η λίγειος)
Limenitis populi (Λιμενίτις της λεύκας)
Maculinea alcon (Μακουλινέα η Άλκον)
Minois dryas (Μινωΐς Δρυάς)
Plebejus pylaon brethertoni (Πλεμπέγιος του Μπρέθερτον)
Pontia chloridice (Ποντία η χλωριδική)
Strymonidia pruni (Στρυμονίδια του Προύνου)
Σχόλια για τα είδη