Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Σύμη
Κατηγορία Τόπου Άλλος Βιότοπος
Κωδικός Τόπου AB5080015
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6515.69
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 105.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 627.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Κινδυνεύοντα Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Πανίδας
Τρωτά Είδη Πανίδας
Τρωτά Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Origanum symes
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii kitaibelii (Αβλέφαρος)
Agama stellio stellio (Κροκοδειλάκι)
Coluber jugularis jugularis (Μαύρος ζαμενής)
Coluber nummifer (Ζαμενής της Ρόδου)
Cyrtodactylus kotschyi beutleri (Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ)
Eirenis modestus modestus (Θαμνόφιδο)
Lacerta oertzeni pelasgiana (Σαύρα της Ρόδου)
Mabuya aurata fellowsii (Χρυσόσαυρα)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Vipera xanthina (Οθωμανική οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη