Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Πτελέα (Έλος και Λίμνη Καράτζαλί)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00200039
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ροδόπης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1092.04
Χερσαία Έκταση (ha) 1100.0
Συνολική Περίμετρος (km) 23.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Τρεις μεγάλες και ρηχές λιμνοθάλασσες με λασπώδεις ακτές, αμμώδεις λωρίδες και αμμουδιές στην πλευρά της θάλασσας. Αλμυρόβαλτοι και βραχώδεις λόφοι (ο ένας στη θάλασσα).
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Υπάρχουν είδη πουλιών που αναπαράγονται, όπως τα: Tadorna tadorna (Βαρβάρα), Glareola prantincola (Νεροχελίδονο) και Recurvirostra avosetta (Aβοκέτα). Το χειμώνα είναι σημαντική περιοχή για Tadorna tadorna (Βαρβάρα), κύκνους, Fulica atra (Φαλαρίδα) και όχι πολλές πάπιες. Επίσης είναι χώρος τροφής (ενδεχομένως και φωλιάσματος) για Phoenicopterus ruber (Φοινικόπτερο). Μια νησίδα στα ανοικτά είναι σημαντικός χώρος κουρνιάσματος για τα Falacrocorax carbo (Κορμοράνοι).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη