Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Περιοχή Λίμνης Δοϊράνης
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060009
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κιλκίς
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6052.01
Χερσαία Έκταση (ha) 6000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 38.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 200.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 148.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λίμνη γλυκού νερού (η μισή ανήκει στην πρώην Γιουγκοσλαβία) και ένα ώριμο δασύλλιο.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική λίμνη για μεταναστευτικά και διαχειμάζοντα υδρόβια πτηνά. Το δάσος είναι ασυνήθιστο λόγω της μεγάλης ηλικίας του.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Τουριστική ανάπτυξη, έντονη άντληση νερού για τη γεωργία με αποτέλεσμα την ταπείνωση της στάθμης του νερού, έντονο κυνήγι.
Τρωτότητα Η εντατικοποίηση της γεωργίας στην γύρω περιοχή προκαλεί εντατική άρδευση και ρύπανση. Έντονο κυνήγι.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Dianthus pinifolius pinifolius
Dianthus quadrangulus
Fraxinus angustifolia oxycarpa (Νερόφραξος)
Quercus pedunculiflora (Ντουσκοβελανιδιά (Ντούσκο))
Spirodela polyrhiza
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Bucephala clangula (Βουκεφάλας)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Cygnus olor (Κύκνος)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Gavia arctica arctica (Λαμπροβούτι)
Gavia stellata stellata (Κηλιδοβούτι)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Sterna caspia (Καρατζάς)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Alburnus alburnus macedonicus (Σίρκο)
Cyprinus carpio (Γριβάδι (Κυπρίνος))
Gobio gobio balcanicus (Γυφτόψαρο)
Perca fluviatilis (Περκί)
Rutilus rutilus (Τσιρώνι)
Sabanejewia aurata balcanica (Χρυσοβελονίτσα)
Salaria fluviatilis (Ποταμοσαλιάρα)
Silurus glanis (Γουλιανός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη