Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νοτιοδυτικές πλαγιές Όρους Δούσκο (Νεμέρσκα)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040023
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1221.99
Χερσαία Έκταση (ha) 350.0
Συνολική Περίμετρος (km) 15.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1900.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1200.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μικρή ορεινή περιοχή στα Ελληνοαλβανικά σύνορα.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Το ενδιαφέρον στοιχείο της περιοχής αποτελεί η ύπαρξη του σπάνιου φυτού Solenanthus albanicus, το οποίο χαρακτηρίζεται ως είδος υπό εξαφάνιση.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι του Rupicapra rupicapra (Ευρωπαϊκό αγριόγιδο), υλοτόμηση και επέκταση του δασικού οδικού δικτύου.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis cretica carpatica
Arabis auriculata (Αραβίδα η ωτιοφόρος)
Arenaria cretica
Asphodeline taurica
Astragalus creticus rumelicus
Athamanta macedonica
Ballota hispanica macedonica
Cachrys ferulacea
Centaurea deustiformis
Centaurea epirota
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium decalvans decalvans
Dianthus haematocalyx pindicola
Dianthus sylvestris sylvestris
Galium degenii
Geocaryum pindicolum
Hypericum rumeliacum apollinis
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lamium garganicum pictum
Malcolmia orsiniana angulifolia
Minuartia pseudosaxifraga
Orlaya daucorlaya
Orobanche amethystea
Paronychia taurica
Plantago atrata graeca
Pterocephalus perennis bellidifolius
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Saxifraga marginata
Saxifraga porophylla frederici-augusti
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene parnassica parnassica
Solenanthus albanicus
Trifolium aurantiacum
Trinia glauca pindica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη