Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Φεγγάρι Σαμοθράκης
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040011
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Εβρου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 12598.10
Χερσαία Έκταση (ha) 12000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 50.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1611.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Τυπικό ορεινό τοπίο ελληνικού νησιού που έχει υποφέρει από πυρκαγιές και από συνεχής έντονη βόσκηση.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της ενδημικής και σπάνιας χλωρίδας.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, υπερβόσκηση, επέκταση του οδικού δικτύου.
Τρωτότητα Η έντονη βόσκηση από τα κοπάδια είναι η κύρια απειλή για την σπάνια χλωρίδα.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Alyssum degenianum
Arabis bryoides
Arenaria biflora
Asplenium septentrionale
Berberis cretica (Βερβερίς η κρητική)
Carduus tmoleus
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium gracile (Κεράστιο το χαρίεν)
Chenorrhinum minus (Χενόρρινο το μικρό)
Corydalis densiflora
Dianthus arpadianus
Dianthus gracilis gracilis
Dianthus pinifolius pinifolius
Erysimum horizontale
Euphorbia deflexa
Galium capreum
Galium samothracicum
Genista carinalis (Γενίστα η τροπιδοφόρος)
Genista parnassica (Γενίστα του Παρνασσού)
Gymnocarpium dryopteris
Herniaria degenii
Hypericum athoum
Hypericum cerastoides
Iberis pruitii (Ιβερίδα η προυίτιος)
Linum rhodopeum
Minuartia recurva juresii
Polygonum icaricum
Potentilla geoides halacsyana
Ranunculus aquatilis
Ranunculus illyricus
Saxifraga sibirica
Scrophularia spinulescens
Sedum annuum
Sideritis perfoliata athoa
Silene multicaulis genistifolia
Silene samothracica
Stachys leucoglossa
Symphyandra samothracica
Verbascum lasianthum
Veronica sartoriana
Veronica verna
Viola reichenbachiana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Cyrtodactylus kotschyi bibroni (Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον)
Elaphe quatuorlineata sauromates (Λαφίτης ο σαυρομάτης)
Podarcis erhardii riveti (Σιλιβούτι του Ριβέτι)
Podarcis muralis muralis (Τοιχογουστέρα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη