Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Όρος Ιψάρι Θάσου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040009
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καβάλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 8862.67
Χερσαία Έκταση (ha) 8600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 62.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1208.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 400.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η παρουσία ενός σχετικά μεγάλου βουνού για μεσογειακό νησί. Επίσης, είναι ένα από τα λίγα βουνά του Αιγαίου, όπου υπάρχουν έλατα. Επίσης υπάρχει μεγάλη ποικιλία χλωρίδας, η οποία όμως δεν έχει μελετηθεί.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Το κύριο ενδιαφέρον της περιοχής είναι η σπάνια χλωρίδα και το πανέμορφο δάσος από Abies borisii - regis (Μακεδονικό έλατο), Pinus nigra (Μαύρη πεύκη) και Pinus brutia (Τραχεία πεύκη).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Κατακερματισμός του δάσους λόγω φωτιών, υλοτόμησης και κατασκευής δρόμων.
Τρωτότητα Οι κύριες απειλές είναι η υπερβόσκηση, η υλοτομία, το οδικό δίκτυο και οι πυρκαγιές.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Aethionema saxatile oreophilum
Alyssum obtusifolium helioscopioides
Arabis bryoides
Asplenium septentrionale
Carum strictum
Centaurea ipsaria
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium decalvans decalvans
Chenopodium multifidum
Dianthus gracilis gracilis
Digitalis leucophaea
Ephedra major procera (Εφέδρα η επιμήκης)
Galium aegeum
Galium decorum
Galium insularae
Galium pycnotrichum
Genista carinalis (Γενίστα η τροπιδοφόρος)
Geranium macrorrhizum
Geranium macrostylum
Haplophyllum balcanicum
Hypericum athoum
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lotus aduncus
Paeonia peregrina
Pinus brutia (Τραχεία πεύκη)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Ranunculus illyricus
Ranunculus psilostachys
Ranunculus thasius
Saxifraga sempervivum
Sesleria rigida achtarovii
Silene flavescens thessalonica
Taxus baccata (Ίταμος)
Thalictrum minus olympicum
Thlaspi ochroleucum
Thymus thracicus
Verbascum cylindrocarpum
Viola arvensis
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη