Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κάμπος Καρύστου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030021
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 342.29
Χερσαία Έκταση (ha) 350.0
Συνολική Περίμετρος (km) 10.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Παράκτιος κάμπος με μικρές λίμνες γλυκού νερού. Υπάρχουν ρέματα μη συνεχούς ροής, έλη, λιβάδια, αγροί και υγρόφιλα δάση. Οι πρόποδες του βουνού Όχη έχουν σκληρόφυλλους θάμνους.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Πολύ σημαντική περιοχή για διερχόμενα πουλιά (περισσότερα από 200 είδη έχουν καταγραφεί). Επίσης η περιοχή αποτελεί καταφύγιο για τα θηλαστικά Lutra lutra (Βίδρες) και έχει πλούσια ερπετοπανίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο και εντατικό κυνήγι, υπερβόσκηση, πυρκαγιές. Ρύπανση από αστικά, αγροχημικά υγρά απόβλητα, ρίψη απορριμμάτων. Αποξήρανση των μικρών υγρότοπων, τουριστική ανάπτυξη.
Τρωτότητα Οι λίμνες χρησιμοποιούνται για ρίψη απορριμμάτων.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Nerium oleander (Πικροδάφνη)
Typha latifolia
Vitex agnus-castus (Λιγαριά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Perdix perdix (Καμπίσια πέρδικα)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Lacerta viridis viridis (Πρασινόσαυρα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Triturus vulgaris graecus (Κοινός Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη