Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λιβάδια Τερψιθέας (Λάρισα)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030017
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λαρίσης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1187.58
Χερσαία Έκταση (ha) 1100.0
Συνολική Περίμετρος (km) 27.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 76.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 70.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Κατάλοιπο παραποτάμιου δάσους κατά μήκος του Πηνειού ποταμού, κοντά στη Λάρισα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Στην Ελλάδα σπανίζουν τέτοια ώριμα και ανέπαφα παραποτάμια δάση.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Κόψιμο δέντρων και διεκδίκηση εδαφών, ρίψη απορριμμάτων.
Τρωτότητα Απειλείται σε μεγάλο βαθμό από την υλοτόμηση, ρίψη απορριμμάτων, βόσκηση και διεκδίκηση εδαφών.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Alnus glutinosa (Κλήθρο)
Platanus orientalis (Πλάτανος)
Populus alba (Ασημόλευκα)
Salix alba alba (Ασημοϊτιά)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Carduelis chloris chloris (Φλώρος)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Dendrocopos minor buturlini (Νανοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Parus major major (Καλόγερος)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phylloscopus collybita collybita (Δενδροφυλλοσκόπος)
Pica pica pica (Καρακάξα)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη