Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κουρί Μουριών
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κιλκίς
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 86.34
Χερσαία Έκταση (ha) 10.0
Συνολική Περίμετρος (km) 3.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 160.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 160.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Υπάρχει μια συστάδα με ώριμα Quercus pedunculiflora (Βελανιδιά) και Fraxinus augustifolia oxycarpa (Φράξος ο στενόφυλλος), κοντά στη λίμνη Δοϊράνη.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Δεν υπάρχουν σπάνια είδη αλλά οι συστάδες δέντρων αυτής της ηλικίας είναι πολύ ασυνήθιστες.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομη υλοτόμηση, τουριστική ανάπτυξη.
Τρωτότητα Κίνδυνος λόγω μη ελεγχόμενης λειτουργίας ως Δημόσιο Πάρκο.
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Fraxinus angustifolia oxycarpa (Νερόφραξος)
Quercus pedunculiflora (Ντουσκοβελανιδιά (Ντούσκο))
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Muscicapa striata striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη