Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσα Γκουμπουρνού (Αγιάσματος)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καβάλας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 14198.22
Χερσαία Έκταση (ha) 13000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 129.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 10.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Εκβολή ποταμού, πολλές λιμνοθάλασσες με αλμυρόβαλτους, λίμνες γλυκού νερού, έλη, παραποτάμια δάση και φυτείες με λεύκες. Υπάρχουν αμμώδεις παραλίες και νησάκια κοντά στην ακτή. Επίσης υπάρχουν φυσικές λίμνες με καλαμιώνες.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Το Δέλτα, στο σύνολό του είναι πολύ αλλοιωμένο. Ορνιθολογικώς είναι σημαντική περιοχή για την αναπαραγωγή ερωδιών, παρυδάτιων πτηνών και γλαρονιών, αλλά η σημαντικότητά της έχει ελαττωθεί λόγω της έλλειψης προστασίας. Σημαντική περιοχή για μεταναστευτικά υδρόβια πτηνά και τα πουλιά Aquilla pomarina (Κραυγαετοί) που ξεχειμωνιάζουν. Παλιότερες αποικίες από Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος) και Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο) έχουν χαθεί.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Αποξήρανση και διεκδίκηση εδαφών για την γεωργία, ιχθυοκαλλιέργειες και κατασκευή κονσερβοποιίας ψαριών, υλοτόμηση των παρόχθιων δασών, παράνομο κυνήγι, υπερβόσκηση στα παρόχθια δάση και στις αμμοθίνες, παράνομη δόμηση εξοχικών κατοικιών, ρίψη απορριμμάτων.
Τρωτότητα Οι φυσικές ζώνες απειλούνται πολύ από την εντατικοποίηση της γεωργίας, τις βιομηχανίες και τον τουρισμό.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Lemna minuscula
Phytolacca americana
Spirodela polyrhiza
Wolffia arrhiza
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Anas strepera (Καπακλής)
Anser fabalis (Χωραφόχηνα)
Aquila clanga (Στικταητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Aythya marila (Μαριλόπαπια)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo lagopus lagopus (Χιονογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hoplopterus spinosus (Αγκαθοκαλημάνα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius nubicus (Παρδαλοκέφαλος)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Mergus serrator (Σκουφοπρίστης)
Numenius arquata arquata (Τουρλίδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Phasianus colchicus colchicus (Φασιανός)
Podiceps auritus auritus (Χειμωνοβροχοπούλι)
Podiceps grisegena (Κοκκινοβουτηχτάρι)
Puffinus puffinus puffinus (Μύχος)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Cyrtodactylus kotschyi bibroni (Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον)
Cyrtodactylus kotschyi bileki (Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii (Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο)
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi (Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ)
Cyrtodactylus kotschyi tinensis (Κυρτοδάκτυλος της Τήνου)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Podarcis taurica thasopulae (Γουστέρα της Φασοπούλας)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Acipenser sturio (Ξυρίχι)
Alburnoides bipunctatus strymonicus (Τσιρωνάκι του Στρυμώνα)
Barbus cyclolepis cyclolepis (Βιργιάνα)
Barbus cyclolepis stroumicae (Βιργιάνα)
Chondrostoma vardarensis (Γουρουνομύτης)
Cobitis stroumicae (Θρακοβελονίτσα)
Gobio gobio bulgaricus (Γυφτόψαρο)
Knipowitschia caucasica (Ποντογωβιός)
Leucaspius delineatus (Μικροσίρκο)
Leuciscus cephalus macedonicus (Τυλινάρι)
Orthrias brandti bureschi (Πετροχείλι)
Platichthys flesus luscus (Φασσί)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Vimba melanops (Μαλαμίδα)
Zosterisessor ophiocephalus (Πρασινογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη