Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Tichodroma muraria muraria Τοιχοδρόμος
Turdus merula merula Κότσυφας
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Tyto alba guttata Τυτώ
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Tyto alba alba Τυτώ
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Turdus philomelos Τσίχλα
Turdus pilaris Κεδρότσιχλα
Turdus ruficollis Μαυρόλαιμη τσίχλα
Turdus viscivorus Τσαρτσάρα
Tringa glareola Λασπότριγγας
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός