Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Asio otus otus Νανόμπουφος
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Accipiter gentilis gentilis Διπλοσάινο
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος