Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Inula conyza
Inula crithmoides
Inula ensifolia
Inula germanica
Inula hirta
Inula oculus-christi
Inula pseudolimonella
Inula subfloccosa