Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex caryophyllea
Carex cretica
Carex davalliana
Carex depauperata
Carex digitata
Carex distachya
Carex distans
Carex divisa
Arrhenatherum elatius
Allium sipyleum
Carex echinata
Arrhenatherum palaestinum
Carex extensa
Artemisia absinthium
Artemisia alba
Centaurea poculatoris
Carex flava
Carex hirta
Carex hispida
Colchicum lingulatum