Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene gigantea rhodopea
Sideritis montana remota
Stachys recta recta
Silene radicosa rechingeri
Scutellaria rupestris rechingeri
Sideritis raeseri raeseri
Silene dichotoma racemosa
Silene pusilla pusilla
Salix purpurea purpurea Κοκκινοϊτιά
Sideritis romana purpurea
Silene oligantha pseudoradicosa
Silene vulgaris prostrata
Sagina procumbens procumbens
Salvia pratensis pratensis
Stellaria media postii
Scabiosa taygetea portae
Scleranthus annuus polycarpos
Scutellaria orientalis pinnatifida
Silene pinetorum pinetorum
Silene parnassica pindicola