Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nepeta spruneri
Nerium oleander Πικροδάφνη
Nicotiana glauca Αμερικάνος
Neslia apiculata
Nigella carpatha
Nigella damascena
Nigella degenii
Nigella doerfleri
Nigella fumariifolia
Nigella sativa
Nonea cesatiana
Nonea obtusifolia
Netta rufina Φερεντίνι
Nepeta nuda albiflora
Nepeta argolica argolica
Nigella arvensis aristata
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Nigella arvensis arvensis
Narcissus tazetta aureus
Nigella arvensis brevifolia