Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Leontodon hispidus danubialis
Lepus europaeus cyrensis Λαγός
Luscinia svecica cyanecula Γαλαζολαίμης
Luzula luzuloides cuprina
Leontodon crispus crispus
Lepus europaeus creticus Λαγός της Κρήτης
Linum strictum corymbulosum
Lapsana communis communis
Lanius collurio collurio Αητόμαχος
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας
Lavandula stoechas cariensis Λεβάντα της Καρίας
Linum capitatum capitatum
Larus canus canus Θυελόγλαρος
Larus argentatus cachinans Ασημόγλαρος ο καγχάζων
Lacerta agilis bosnica Αμμόσαυρα
Lamium bifidum bifidum
Lamium bifidum balcanicum
Leontodon autumnalis autumnalis