Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Crocus biflorus biflorus
Cyrtodactylus kotschyi bileki Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ
Corydalis bulbosa blanda
Cerastium banaticum bonaticum
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Cedrus libanii brevifolia Κέδρος της Κύπρου
Centaurea tymphaea brevispina
Centaurea alba brunea
Cyrtodactylus kotschyi buchholzi Κυρτοδάκτυλος του Μπούχολτς
Corydalis bulbosa bulbosa
Carum rigidulum bulgaricum
Centranthus calcitrapae calcitrapae Κέντρανθος η πεδιλοπαγίδα
Cyclamen graecum candicum
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Carex kitaibeliana capillata
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα