Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea charrelii
Centaurea chrysocephala
Asperula cynanchina
Alyssoides cretica
Asperula doerfleri
Centaurea cytherea
Centaurea deustiformis
Centaurea ebenoides
Centaurea epirota
Asperula involucrara
Asperula laevigata
Alyssoides utriculata
Asperula lutea
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Centaurea grbavacensis
Asperula malevonensis
Asperula mungieri
Alchemilla fallax
Asperula muscosa
Crocus oreocreticus