Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Teucrium scordium scordium
Thymus sipyleus sipyleus
Trisetum flavescens splendens
Thymelaea tartonraira tartonraira
Trisetum splendens tenue
Thymus teucrioides teucrioides
Trachelium jacquinii tumelianum
Teucrium divaricatum villosum
Thymus praecox zygiformis