Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Barbus barbus macedonicus Μουστακάτο
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Huso huso Μουρούνα
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Leucaspius delineatus Μικροσίρκο
Leuciscus keadicus Μενίδα
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Liza ramada Μαυράκι (Λαυκίνος)
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Vimba melanops Μαλαμίδα
Economidichthys pygmaeus Λουρογωβιός
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Alosa macedonica Λιπαρία
Phoxinellus pleurobipunctatus Λιάρα
Abramis brama Λεστιά
Dicentrarchus labrax Λαυράκι
Carassius carassius Κουτσουράς
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο
Coregonus lavaretus Κορήγονος
Phoxinus phoxinus Κοκκινόγαστρος