Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Valencia letourneuxi Ζουρνάς
Viscum album album Ιξός
Viscum album abietis Ιξός του έλατου
Vanellus vanellus Καλημάνα
Viburnum lantana Λαντάνα
Vitex agnus-castus Λιγαριά
Vimba melanops Μαλαμίδα
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Vespertilio murinus Παρδαλονυχτερίδα
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα