Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lythrum borysthenicum Λύθρο του Βορυσθένη
Lythrum thymifolia Λύθρο το θυμαρόφυλλο
Lythrum portula Λύθρο η θυρίδα
Lynx lynx Λύγκας
Lolium multiflorum Λόλιο το πολυανθές
Lotus preslii Λωτός του Πρεσλ
Lotus strictus Λωτός ο συνεσφιγμένος
Lotus collinus Λωτός ο λοφώδης
Lotus cytisoides Λωτός ο κυτισοειδής
Lotus creticus Λωτός ο κρητικός
Lotononis genistoides Λωτονόνις η γενιστοειδής
Lysimachia dubia Λυσιμαχία η αμφίβολη
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Carduelis spinus Λούγαρο
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Economidichthys pygmaeus Λουρογωβιός
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Lycaeides argyrognomon Λουκαΐδης ο αργυρογνώμων
Lycaeides idas Λουκαΐδης ο ίδας
Lucanus cervus Λουκάνος ο ελαφόμορφος