Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Aythya marila Μαριλόπαπια
Maniola jurtina Μανιόλα της γιούρτας
Malope malacoides Μαλώπη η μαλακοειδής
Malvella sherardiana Μαλβέλλα του Σέραρντ
Vimba melanops Μαλαμίδα
Myotis blythi Μακρομυωτίδα
Maculinea arion Μακουλινέα η Αρίων
Maculinea alcon Μακουλινέα η Άλκον
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Pinus peuce Μακεδονικό πεύκο
Abies borisii-regis Μακεδονικό έλατο
Prunus cerasifera Μακεδονική κορομηλιά
Quercus trojana Μακεδονική βελανιδιά
Loranthus europaeus Λώρανθος ο Ευρωπαίος
Canis lupus Λύκος
Lycium schweinfurthii Λύκιο του Σβαϊνφούρθ
Lycium intricatum Λύκιο το συμπλεκόμενο
Lycium europaeum Λύκιο το Ευρωπαίο
Lycaena phlaeas Λύκαινα η Φλαιάς