Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Muscari cycladicum
Muscari comosum
Muscari commutatum
Muscari botryoides
Muscari armeniacum
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός
Mus musculus Σταχτοποντικός
Mugil cephalus Κέφαλος
Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava lutea Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava cinereocapilla Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava flava Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava feldegg Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla citreola Κιτροσουσουράδα
Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα
Motacilla alba alba Λευκοσουσουράδα
Morus nigra Μαύρη μουριά
Morus alba Άσπρη μουριά
Morina persica