Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis flexicaulis Ανθεμίδα η διαχυτόβλαστη
Anthemis filicaulis Ανθεμίδα η νηματόβλαστη
Anthemis cretica carpatica
Anthemis cretica columnae
Anthemis cretica cretica
Anthemis cotula Ανθεμίδα η κοτούλα
Anthemis coelopoda Ανθεμίδα η κοιλόποδη
Anthemis chia Ανθεμίδα της Χίου
Anthemis brachmannii Ανθεμίδα του Μπράτσμαν
Anthemis austriaca Ανθέμιδα η Αυστριακή
Anthemis auriculata Ανθέμιδα η ωτιδιοφόρος
Anthemis arvensis incrassata Ανθέμιδα η πυκνή
Anthemis arvensis cyllenea Ανθέμιδα της Κυλλήνης
Anthemis arvensis arvensis Ανθέμιδα η αρουραία
Anthemis anatolica
Anthemis ammanthus ammanthus Ανθεμίδα ο άμμανθος
Anthemis ammanthus paleacea Ανθεμίδα η παλεάκεα
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Anthemis abrotanifolia
Antennaria dioica