Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aiolopus thalassinus thalassinus Αιολόπους ο θαλασσινός
Aiolopus strepens Αιολόπους ο …
Agrostis stolonifera
Agrostis rupestris
Agrostis gigantea gigantea
Agrostis castellana
Agrostis capillaris
Agrostis canina
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Agrostemma githago githago Αγρόστεμα το γίθαγο
Agrodietus ripartii pelopi Αγροδίαιτος ο Ριπάρτης
Agrodiaetus nephohiptamenos Αγροδίαιτος ο νεφοϊπτάμενος
Agrodiaetus iphigenia Αγροδίαιτος η Ιφιγένεια
Agrodiaetus esheri Αγροδίαιτος του Έσερ
Agrodiaetus damon Αγροδίαιτος ο Δάμων
Agrodiaetus aroaniensis Αγροδίαιτος των Αροανίων
Agrimonia procera
Agrimonia eupatoria eupatoria
Aglais urticae Αγλαΐς της τσουκνίδας
Agave americana