Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tolpis virgata
Tolpis barbata
Tilia tomentosa Ασημοφλαμουριά
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Tilia platyphyllos platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Thymus thracicus
Thymus teucrioides candilicus
Thymus teucrioides alpinus
Thymus teucrioides teucrioides
Thymus striatus
Thymus stojanovii
Thymus sipyleus sipyleus
Thymus sibthorpii
Thymus samius
Thymus rechingeri macrocalyx
Thymus rechingeri rechingeri
Thymus pulegioides
Thymus praecox polytrichus
Thymus praecox jankae