Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Daucus involucratus
Daucus guttatus guttatus
Daucus conchitae
Daucus carota carota
Daucus carota maximus
Daucus carota drepanensis
Daucus carota major
Daucus broteri
Datura stramonium
Datura metel
Datura innoxia
Datisca cannabina
Dasypyrum villosum
Dasypyrum hordeaceum
Daphne sericea Δαφνούλα η μεταξώδης
Daphne oleoides Δαφνούλα ελαιοειδής
Daphne mezereum Δαφνούλα η μεζέρειος
Daphne laureola laureola Δαφνούλα η δαφνοειδής
Daphne jasminea Δαφνούλα ιασμινοειδής
Daphne gnidium Δαφνούλα το γκνίδιο