Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vincetoxicum canescens
Vinca major
Vinca herbacea
Vinca balcanica
Vimba melanops Μαλαμίδα
Vicia villosa villosa
Vicia villosa varia
Vicia villosa microphylla
Vicia villosa eriocarpa
Vicia tetrasperma
Vicia tenuissima
Vicia sepium
Vicia sativa cordata Βίκος ο καρδιόμορφος
Vicia sativa incisa
Vicia sativa macrocarpa
Vicia sativa nigra
Vicia sativa amphicarpa
Vicia sativa sativa
Vicia pubescens
Vicia pinetorum