Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tartarogryllus bordigalensis Ταρταρόγρυλλος ο βορδιγάλιος
Tarentola mauritanica mauritanica Ταρεντόλα
Taraxacum xanthiense
Taraxacum vexatum
Taraxacum thessalicum
Taraxacum subolivaceum
Taraxacum serotinum
Taraxacum scolopendrium
Taraxacum scaturiginosum
Taraxacum radinum
Taraxacum protervum
Taraxacum poliochlorum
Taraxacum pindicola
Taraxacum parnassicum
Taraxacum officinale
Taraxacum nudum
Taraxacum molybdocephalum
Taraxacum minimum
Taraxacum megalorhizon
Taraxacum hoppeanum