Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Limodorum abortivum gracile
Limodorum abortivum abortivum
Lilium rhodopaeum
Lilium martagon
Lilium chalcedonicum
Lilium carniolicum albanicum
Lilium carniolicum jankae
Lilium candidum
Ligustrum vulgare Λιγούστρο
Ligusticum rhizomaticum
Ligusticum olympicum
Ligusticum mutellina
Ligusticum lucidum
Leucojum valentinum
Leucojum aestivum aestivum
Leucanthemum praecox
Lesquereuxia syriaca
Leptoplax emarginata
Lepidium spinosum Λεπίδιο το αγκαθωτό
Lepidium sativum