Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia lucida
Euphorbia lingulata Γαλατσίδα η γλωσσοειδής
Euphorbia lathyris
Euphorbia herniariifolia
Euphorbia helioscopia
Euphorbia glabriflora Ευφόρβια η λειανθής
Euphorbia flavicoma
Euphorbia falcata
Euphorbia exigua
Euphorbia esula esula
Euphorbia esula tommasiniana
Euphorbia epithymoides
Euphorbia dimorphocaulon
Euphorbia dendroides Ευφόρβια η δενδροειδής
Euphorbia deflexa
Euphorbia cyparissias
Euphorbia characias characias
Euphorbia characias wulfenii
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia capitulata