Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aquilegia ottonis amaliae
Aquilegia ottonis ottonis
Aquilegia ottonis taygatea
Aquilegia nigricans nigricans
Aquilegia amaliae
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Aquila pomarina Κραυγαητός
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Aquila clanga Στικταητός
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Apus melba melba Σκεπαρνάς
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Apus apus apus Σταχτάρα
Aporia crataegi Απορία του Κράταιγου
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός