Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stachys balcanica
Stachys atherocalyx
Stachys arvensis
Stachys annua
Stachys angustifolia
Stachys alpina
Stachys alopecurus
Stachys acutifolia
Sporobolus pungens
Spirodela polyrhiza
Spiranthes spiralis
Sphenopus divaricatus
Sphagnum subsecundum
Sphagnum squarrosum
Sphagnum palustre
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum contortum
Spergularia salina Σπεργκουλάρια η αλατόφιλη
Spergularia rubra
Spergularia media