Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crepis aurea
Crepis athoa
Crepis arcuata
Crataegus rhipidophylla Κράταιγος ο ριπιδόφυλλος
Crataegus pycnoloba
Crataegus pentagyna Κράταιγος ο πεντάγυνος
Crataegus orientalis orientalis Δασοτρικουκιά
Crataegus monogyna azarella Κραταιγός ο μονόγυνος
Crataegus monogyna monogyna Κράταιγος ο μονόγυνος
Crataegus monogyna aegeica Κράταιγος του Αιγαίου
Crataegus heldreichii Κράταιγος του Χελντράιχ
Crataegus azarolus Κράταιγος ο αζαρόλος
Crassula vaillantii
Crassula tillaea
Crassula alata
Crambe hispanica
Cotula coronopifolia
Cotoneaster nummularia Κοτονήαστρο το νομισματικό
Cotoneaster nebrodensis Κοτονήαστρο το Νεμπροντένσιο
Cotoneaster integerrimus Κοτονήαστρο το ακεραιόφυλλο