Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Erysimum cuspidatum
Erysimum diffusum
Erysimum drenowskii
Erysimum graecum
Erysimum hayekii
Erysimum horizontale
Erysimum linariifolium
Erysimum microstylum
Erysimum moesiacum Ερύσιμο της Μοισίας
Erysimum mutabile
Erysimum naxense
Erysimum olympicum
Erysimum parnassi
Erysimum pectinatum
Erysimum pusillum
Erysimum raulinii
Erysimum rechingeri
Erysimum rhodium
Erysimum senoneri icaricum
Erysimum senoneri senoneri