Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
Chlidonias leucopterus Αργυρογλάρονο
Chlidonias niger Μαυρογλάρονο
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
Ciconia nigra Μαυροπελαργός
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Circaetus gallicus Φιδαητός
Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος
Circus cyaneus Βαλτόκιρκος
Circus macrourus Στεπόκιρκος
Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
Cisticola juncidis juncidis Κιστικόλη (Ντουλαπάρης)
Clamator glandarius Κισσόκουκος
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης
Columba livia gaddi Αγριοπερίστερο
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα