Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocus cancellatus mazziaricus
Centaurea cariensis maculiceps
Catananche lutea lutea
Cyperus longus longus
Cymbalaria microcalyx longipes
Carex liparocarpos liparocarpos
Centaurea spruneri lineariloba
Corydalis ochroleuca leiosperma
Carex divulsa leersii
Carthamus lanatus lanatus Κάρθαμος ο μαλλιαρός
Caltha palustris laeta
Centaurea affinis laconiae
Cuscuta epithymum kotschyi
Carex kitaibeliana kitaibeliana
Centranthus longiflorus junceus
Centaurea euboica intermedia
Carlina vulgaris intermedia
Carduus macrocephalus insularis
Carduus macrocephalus inconstrictus
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά