Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Fraxinus ornus Μικρός φράξος
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Ficus carica Συκιά
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Fumana procumbens Φουμάνα η έρπουσα
Fumana ericoides Φουμάνα η ερικοειδής
Fumana thymifolia Φουμάνα η θυμαρόφυλλη
Fumana laevipes Φουμάνα η λειόποδη
Fumana aciphylla Φουμάνα η οξύφυλλη
Fumana bonapartei Φουμάνα μποναπαρτέι
Frangula rupestris Φράγκουλα η βραχόφιλη
Frangula alnus Φράγκουλα ο άλνος