Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Acipenser sturio Ξυρίχι
Acipenser naccari Ξυρύχι Αδριατικής
Abramis brama Λεστιά