Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sparganium erectum neglectum
Sparganium angustifolium
Sorghum halepense
Sorghum bicolor
Sorbus umbellata Μικρή ασημοσορδιά
Sorbus torminalis Πρακανιά
Sorbus domestica Ήμερη σορβιά
Sorbus chamaemespilus Χαμαιμέσπιλος
Sorbus austriaca austriaca Αυστριακή σορδιά
Sorbus aucuparia aucuparia Αγριοσορβιά
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Sorbus aria aria Ασημοσορδιά
Sonchus tenerrimus
Sonchus oleraceus Ζωχός ο λαχανώδης
Sonchus asper glaucescens Ζωχός ο γλαυκάζων
Sonchus asper asper Ζωχός ο αγκαθωτός
Sonchus arvensis arvensis
Solidago virgaurea
Solenopsis minuta annua
Solenopsis minuta minuta