Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex kitaibeliana kitaibeliana
Conocephalus kisi kisi Κωνοκέφαλος ο Κίσιος
Podarcis erhardii kinarensis Σιλιβούτι της Κινάρου
Veronica glauca kavusica
Zerynthia cerisyi kastellorissii Ζερύνθια του Καστελλόριζου
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Dianthus fruticosus karavius Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο
Cyrtodactylus kotschyi kalypsae Κυρτοδάκτυλος ο Καλύψιος
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Minuartia recurva juresii
Dianthus juniperinus juniperinus
Cisticola juncidis juncidis Κιστικόλη (Ντουλαπάρης)
Centranthus longiflorus junceus
Festuca rubra juncea
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Aconitum variegatum judenbergense
Poecilimon jonicus jonicus Ποκιλίμων ο Ιονικός
Bromus japonicus japonicus Βρώμος ο Ιαπωνικός
Lilium carniolicum jankae
Thymus praecox jankae