Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Petrorhagia fasciculata
Petrorhagia glumacea
Petrorhagia graminea
Papaver lecoqii
Papaver purpureomarginatum
Peucedanum lavrentiadis
Petrorhagia obcordata
Petrorhagia ochroleuca
Petrorhagia phthiotica
Petrorhagia prolifera
Paronychia argentea
Petrorhagia thessala
Petrorhagia velutina
Petroselinum crispum
Petromyzon marinus Πετρόμυζο
Petrosimonia brachiata
Peucedanum achaicum
Peucedanum aegopodioides
Peucedanum aequiradium
Phalaris canariensis