Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Limosa lapponica lapponica Ακτοτούρλι
Carthamus lanatus lanatus Κάρθαμος ο μαλλιαρός
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ
Podarcis peloponnesiaca lais Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Lamium garganicum laevigatum
Laserpitium siler laeve
Caltha palustris laeta
Scirpus lacustris lacustris
Hieracium lactucella lactucella
Sedum laconicum laconicum
Onobrychis alba laconica
Brassica cretica laconica
Centaurea affinis laconiae
Bromus cappadocicus lacmonicus
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Cyrtodactylus kotschyi kotschyi Κυρτοδάκτυλος του Κότσυ
Cuscuta epithymum kotschyi
Lanius collurio kobylini Αητόμαχος του Κομπυλίν
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος